ارتباط با مدیران

نام مدیر پست سازمانی آدرس پست الکترونیکی
ولی اله اسلامی مدیر عامل v.eslami@assannet.ir
علی بستگانی مدیر امور قراردادها a.bastegani@assannet.ir
احمدرضا کاظم پور مدیر امور مالی a.kazempour@assannet.ir
وداد آفند امور دفاتر و نمایندگان w.afand@assannet.ir
مهدی محسنی مدیر بازاریابی (CMO) m.mohsenipour@assannet.ir
صابر ملکان مدیر فروش saber.malekan@assannet.ir

©صاحب امتیاز تمامی حقوق وب‌سایت، آسان نت می باشد. ۱۳۹۷-۱۳۹۶