پیشگامان

بازه زمانی
سرعت
ترافیک بین الملل
ترافیک داخلی
قیمت

بازه زمانی:

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۵۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۵۰۰ گیگابایت

قیمت:۹۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۰۰ گیگابایت

قیمت:۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴ گیگابایت

قیمت:۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۳ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۹ گیگابایت

قیمت:۳۳,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۲ گیگابایت

قیمت:۲۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۵۰۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۵۰۰ گیگابایت

قیمت:۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۸۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۵۵ گیگابایت

قیمت:۵۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰ گیگابایت

قیمت:۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۰۰ گیگابایت

قیمت:۷۸,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۹۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۵۷۰ گیگابایت

قیمت:۶۶,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۵۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۵۰ گیگابایت

قیمت:۴۷,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۵۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۰۵۰ گیگابایت

قیمت:۹۹,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰ گیگابایت

قیمت:۸۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۵۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۵۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۵۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۲ گیگابایت

قیمت:۶۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۸ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۶ گیگابایت

قیمت:۷۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۶۰ گیگابایت

قیمت:۱۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۵۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۵۰۰ گیگابایت

قیمت:۹۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۵۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۵۰ گیگابایت

قیمت:۱۴۲,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۲۰ گیگابایت

قیمت:۲۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۷۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۴۴ گیگابایت

قیمت:۱۱۴,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۹۶ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۹۲ گیگابایت

قیمت:۱۴۲,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۵۰۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۵۰۰۰ گیگابایت

قیمت:۲۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۲۰ گیگابایت

قیمت:۲۲۸,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۰۰ گیگابایت

قیمت:۲۷۰,۷۵۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۴۴۰ گیگابایت

قیمت:۴۵۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۴۴ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۸۸ گیگابایت

قیمت:۲۱۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۹۲ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۸۴ گیگابایت

قیمت:۲۷۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۴۴۰ گیگابایت

قیمت:۴۳۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۸۰۰ گیگابایت

قیمت:۵۱۳,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۹۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۸۸۰ گیگابایت

قیمت:۸۶۴,۰۰۰ تومان


©صاحب امتیاز تمامی حقوق وب‌سایت، آسان نت می باشد. ۱۳۹۷-۱۳۹۶