فن اوا

بازه زمانی
سرعت
ترافیک بین الملل
ترافیک داخلی
قیمت

بازه زمانی:

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰ گیگابایت

قیمت:۱۰۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۲۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۸۰۰ گیگابایت

قیمت:۲۹۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۵۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۹۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۵۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۹۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۸۰۰ گیگابایت

قیمت:۲۹۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۰ گیگابایت

قیمت:۱۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۰ گیگابایت

قیمت:۴۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۰ گیگابایت

قیمت:۳۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰ گیگابایت

قیمت:۷۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰ گیگابایت

قیمت:۵۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۶۰ گیگابایت

قیمت:۹۴,۰۰۰ تومان

بازه زمانی:

سرعت:۲۰ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۶۰ گیگابایت

قیمت:۶۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲ گیگابایت

قیمت:۱۲,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲ گیگابایت

قیمت:۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۶۰ گیگابایت

قیمت:۱۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۵۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۰۰ گیگابایت

قیمت:۳۷,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۳ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲ گیگابایت

قیمت:۳۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰ گیگابایت

قیمت:۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۵۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۵۰۰ گیگابایت

قیمت:۵۷,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۶۰ گیگابایت

قیمت:۵۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۴۰ گیگابایت

قیمت:۶۴,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۰۰ گیگابایت

قیمت:۶۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۵۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۰۰۰ گیگابایت

قیمت:۸۷,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۸۰ گیگابایت

قیمت:۹۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۲ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰ گیگابایت

قیمت:۲۸,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۲ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۸۰ گیگابایت

قیمت:۳۴,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۲ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۲۰ گیگابایت

قیمت:۵۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰ گیگابایت

قیمت:۷۵,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰ گیگابایت

قیمت:۱۵۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۶۰ گیگابایت

قیمت:۱۲۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۰۰ گیگابایت

قیمت:۲۴۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۵۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۰۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۷۵۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۵۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۶۸,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۲۴۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۴۸۰ گیگابایت

قیمت:۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۹۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۹۲۰ گیگابایت

قیمت:۱۸۶,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۸۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۵۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۰۰۰ گیگابایت

قیمت:۲۵۹,۵۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۵۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۰۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۷۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۳ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۹۲۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۳۸۴۰ گیگابایت

قیمت:۲۹۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۸۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۷۷۰ گیگابایت

قیمت:۲۴۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۴ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۰۰ گیگابایت

قیمت:۲۰۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۵۰۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۰۱۰ گیگابایت

قیمت:۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۳۲۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۶۵۰ گیگابایت

قیمت:۴۲۴,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۸۰۰ گیگابایت

قیمت:۱۶۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۴۱۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۸۳۰ گیگابایت

قیمت:۵۵۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۲۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۵۰ گیگابایت

قیمت:۳۷۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۰۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۹۷۶.۵۶۲۵ گیگابایت

قیمت:۳۰۹,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۶ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۵۰۵ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۰۱۰ گیگابایت

قیمت:۶۷۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۸ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۶۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۲۰۰ گیگابایت

قیمت:۸۴۶,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۷۸۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۵۶۰ گیگابایت

قیمت:۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱۲ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۱۲۰۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۲۴۰۰ گیگابایت

قیمت:۷۲۲,۰۰۰ تومان

بازه زمانی: ۱۲ ماهه

سرعت:۱۶ مگابیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل:۹۶۰ گیگابایت

ترافیک داخلی:۱۹۲۰ گیگابایت

قیمت:۱,۳۵۲,۰۰۰ تومان


©صاحب امتیاز تمامی حقوق وب‌سایت، آسان نت می باشد. ۱۳۹۷-۱۳۹۶